ENVíce informací

GDPR

Záleží nám na vašem soukromí a na způsobech nakládání s vašimi osobními údaji. Účelem této stránky je poskytnout souhrnné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Všechny osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně v nezbytném rozsahu a v souladu se zákonem.

1) Správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:

 • Vissto s.r.o.
 • IČO: 04475402
 • Krakovská 583/9
 • 110 00 Praha 1
 • Česká republika
 • info@vissto.com

2) Zpracovatelé osobních údajů:

Zpracovatelé všech osobních údajů jsou:

 • Zaměstnanci a spolupracující osoby s Vissto s.r.o.
 • Poskytovatelé služeb internetových reklam (týká se pouze osobních údajů v rozsahu souborů Cookies).

3) Jaká data sbíráme

Stažení plug-inu Vissto:

 • Jméno a příjmení
 • Email

Objednávkový formulář:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Adresa
 • Telefon
 • Název, IČO, DIČ (v případě objednávky na firmu)
 • Číslo bankovního účtu (při zaplacení)

Rámcová/Smlouva o dílo

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa společnosti
 • Telefon
 • IČO, DIČ
 • Bankovní spojení

Kontaktní formulář:

 • Jméno a příjmení
 • Email

Soubory cookies

 • Soubory cookies
 • IP adresa návštěvníků stránek

 

4) Právní důvody pro uchovávání těchto informací

Zpracovávat vaše osobní údaje můžeme pouze v daném rozsahu, a to pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy
 2. udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů
 3. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

 

5) Účel zpracování vašich dat

Vaše data zpracováváme ze tří hlavních důvodů popsaných níže. Vždy se snažíme zpracovávat data pouze v nezbytně nutném rozsahu pro splnění příslušného účelu.

 1. Splnění smluvních povinností. Abychom vám mohli dodat naše produkty a služby, potřebujeme znát osobní, platební a kontaktní údaje na vás či vaši společnost. V rámci smluvního vztahu jsou tyto informace nezbytné pro naplnění našich povinností a závazků plynoucích ze smluvního vztahu. Tyto informace slouží především pro administrativní a organizační důvody.

  Žádné z těchto informací nesdílíme se třetími stranami s výjimkou našich přímých subdodavatelů, kteří se přímo podílejí na plnění díla. V takových případech máme s těmito subdodavateli podepsané zpracovatelské smlouvy a dohody o mlčenlivosti, které je zavazují uchovat tyto informace v naprostém soukromí.

 2. Reklama a marketing. Na našich internetových stránkách pracujeme s tzv. soubory cookies, které nám pomáhají vytvářet statistiky návštěvnosti stránek a mohou být v některých případech využity i pro zacílení reklamy a marketingových zpráv.

 3. Rozvoj obchodního vztahu se zákazníky. V případě, že projeví zákazník zájem a stáhne si trial verzi některého z našich produktů, dává nám souhlas, že ho můžeme následně kontaktovat s nabídkou rozšíření licence. Tento souhlas může být ze strany zákazníka kdykoliv odvolán.

 

6) Doba uchování a zpracování vašich dat

Všechny shromažďované informace ukládáme jen na nezbytně nutnou dobu pro splnění účelu.

 • Informace vyplněné ve smlouvách a dalších dokumentech zajišťujících naše smluvní vztahy archivujeme z důvodu oprávněného zájmu po dobu minimálně 3 let od skončení smluvního vytahu.
 • Kontaktní informace o zákaznících, potenciálních zákaznících a dalších subjektech, které nám tyto informace poskytli na bázi dobrovolného souhlasu, uchováváme do odvolání souhlasu ze strany zákazníka.

7) Přenos dat do zahraničí

K uchování vašich dat využíváme striktně zabezpečených cloudových služeb. Fyzicky jsou všechna data umístěna na cloudových serverech v rámci Evropské Unie.

8) Vaše práva

Ze zákona máte právo nás požádat o poskytnutí informací o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů.

Pokud by se vám zdálo, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, máte právo po nás požadovat vysvětlení či narovnání takto vzniklého stavu. Dále se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam vašich práv:

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo nás požádat o výpis osobních údajů, které o vás evidujeme, účel zpracování, příjemce, doba uchování.
 • Právo na informace – na vaši žádost musí Vissto s.r.o. poskytnout údaje o zpracovateli, případně jeho pověřenci, účel a právní základ zpracování, příjemce dat a přenos do zahraničí, doba uchovávání, práva subjektu. Vissto s.r.o. zveřejňuje všechny tyto informace na těchto stránkách. Individuálním požadavkům se bude věnovat pouze tehdy, pokud budete požadovat jiné než zde uvedené informace.
 • Právo na vysvětlení – vás opravňuje požadovat vysvětlení k jednotlivým účelům zpracování a uchovávaným údajům.
 • Právo na odstranění závadného stavu a právo na opravu údajů – v případě zjištěného nesouladu musí Vissto s.r.o. bez zbytečného odkladu provést doplnění nebo opravu nepřesných nebo chybných údajů.
 • Právo na omezení zpracování – opravňuje vás o vznesení žádosti či námitky, která omezí zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz – opravňuje vás požadovat po Vissto s.r.o. výmaz všech osobních údajů, které o vás či vaší společnosti evidujeme. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy Vissto s.r.o. není vázáno jinými důvody pro uchování těchto informací (např. oprávněný zájem, právní důvody aj.).
 • Právo na přenositelnost údajů – opravňuje vás požadovat zaslání osobních údajů, které jste nám poskytli a které o vás evidujeme, ve strojově čitelném formátu. Vissto s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout o přesné podobě strojově čitelného formátu.
 • Právo vznést námitku – Ke všem zpracováním, která Vissto s.r.o. provádí na základě oprávněného zájmu správce, máte právo vznést námitku. V případě uznání námitky přestane Vissto s.r.o. zpracovávat vaše osobní údaje pro všechny účely, které byly námitkou napadeny.
 • Právo na lidský zásah v případě rozhodnutí na bázi automatizovaného zpracování a profilování – opravňuje vás požadovat zpracování vašich osobních údajů jiným, než automatizovaným způsobem.  


Pokud budete požadovat některého z výše uvedených práv, musíte nám prokázat, že jste opravdu subjektem dotazovaných údajů. To můžete udělat dvojím způsobem:

 • Žádost zašlete z kontaktního emailu, který o vás evidujeme, ve kterém pošlete zároveň další specifický údaj, který nám pomůže prokázat vaši totožnost. Pokud nebudete schopni doložit tyto informace, máme právo požadovat prokázání totožnosti druhým způsobem.
 • Prokážete se osobně na adrese naší společnosti (či jiném domluveném místě) občanským průkazem.