ENZískat licence

Poradenství

Proč se věnujeme těmto projektům?

Věříme, že dobře nastavená, vhodně komunikovaná a implementovaná HR strategie podporuje celkovou strategii organizace, její atraktivitu, úspěšnost a motivaci lidí.

Jak toho dosahujeme?

Společně s vedením firmy a útvarem HR nastavujeme, případně revidujeme HR strategii a následně ji pomocí našich řešení a nástrojů implementujeme napříč celou společností.

Co konkrétně nabízíme?

Strategické i provozní poradenské služby, zaměřené na veškeré oblasti spojené s lidmi, licencované nástroje či vývoj produktů na míru, které pomáhají nastavené strategie implementovat a dlouhodobě udržovat.

 


Jak vypadají naše typické konzultační projekty?

 

Řešení stavíme na 3 pilířích

 • Analyzujeme fungování organizace, zjišťujeme, jak funkční je organizační struktura, procesy, systémy, ... jaká je skutečná hierarchie uvnitř společnosti na základě přínosů jednotlivých pracovních rolí při naplňování strategie a cílů organizace.

 • Zaměřujeme se vždy na vzájemné korelace a vztahy mezi organizací, jejich zaměstnanci a daty.

 • Všechny oblasti jsou podchyceny jednoduchými řešeními s využitím dostupných SW nástrojů s prvky inovativní vizualizace tvořené dle nejmodernějších trendů a psychologických aspektů.

 • Veškerá řešení jsou nabízena formou on-line konzultací, poskytováním licencí, vzdálené správy s možností outsourcingu části či celého HR. Nově nabízíme i budování interního HR / "insourcingem".

 


Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti

Strategie

Spolupráce při tvorbě strategie organizace a její projekce do strategie HR a odměňování

Vstupní analýzy

Sběr, analýza a vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních dat pro zjištění stávající úrovně efektivity fungování organizace

Struktura organizace

Mapování procesů, nastavení hierarchie a organizační struktury organizace

Popisy rolí

Vytváření a úpravy popisů pracovních rolí za účelem jejich kalibrace. Nastavení pravidel pro vytváření popisů konzistentně napříč celou organizací.

Způsobilosti a KPI

Nastavení způsobilostí - kompetencí, klíčových i funkčních, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro rozvoj lidí, jejich hodnocení, řízení výkonnosti, plánování kariéry a nástupnictví

Leveling

Kalibrace pracovních funkcí a lidí v těchto funkcích, dle vlastní metodiky hodnocení s možností porovnání výsledků s jinými metodami hodnocení (KornFerry/Hay, Mercer,…)

Analýzy odměňování

Srovnání zaměřená na interní paritu – spravedlnost v odměňování uvnitř organizace a externí paritu - konkurenceschopnost v odměňování na trhu práce, nastavení mzdové politiky i celého systému odměňování

Vizualizace

Přehledná vizualizace nejrůznějších porovnání s využitím vlastní metody kalibrace, případně s využitím metod, které klient již vlastní: pracovní funkce vs. člověk v pracovní funkci pro analýzy vhodnosti člověka na pracovní funkci a další aktivity v rámci životního cyklu zaměstnanců, vizualizace mzdových nákladů

 

 

 


Snažíme se, aby naše řešení pomáhala napříč celou společností

Vrcholové vedení
Nastavujeme a zavádíme HR strategie k dosažení firemních cílů.

HR oddělení
Vytváříme nástroje pro řízení lidí, tvorbu a implementaci nových strategií.

Manažeři
Pomáháme manažerům zavádět efektivní sytémy pro řízení týmů.

Lidé
Podporujeme motivaci, angažovanost a výkonnost lidí.

 


Typický průběh projektu

 1. Definice projektu - první schůzku s klientem věnujeme vždy správnému pochopení situace a atmosféry ve společnosti. Cílem této schůzky je nadefinovaný rozsah projektu. Pokud nelze v této fázi jednoznačně nadefinovat rozsah, bývá obvykle žádoucí provést vstupní analýzu, která nám pomůže rozsah jednoznačně nadefinovat.
 2. Návrh postupu - na základě definice projektu navrhneme postup, jednotlivé kroky, časový průběh, potřebnou součinnost a nacenění projektu.
 3. Schválení projektu - vzájemné odsouhlasení projektu pro nás představuje pomyslnou startovací čáru.
 4. Začátek realizace - po schválení projektu začneme plnit jednotlivé kroky z navrženého postupu.
 5. Průběžná revize - v průběhu projektu si pravidelně ověřujeme dosavadní postup s klientem, abychom věděli, že se stále ubíráme žádoucím směrem. Víme, že se požadavky v průběhu projektu mohou měnit a jsme připraveni na to flexibilně reagovat.
 6. Prezentace výsledků - prezentace výstupů projektu zadavateli a vedení společnosti.
 7. Implementace / Komunikace výsledků - implementace nástrojů či procesních změn do chodu společnosti a/nebo komunikace výsledků projektu či zaváděných změn zaměstnancům.

 


Jaké výstupy můžete očekávat

V průběhu projektů nenabízíme pouhé konzultační služby, ale především se snažíme přicházet s celkovým řešením klientovy situace. To obvykle zahrnuje vývoj specifických nástrojů, které vytváříme na míru dle požadavků klienta, nebo použití nástrojů, které máme pro některé oblasti již připravené. Potřebu použití či vývoje těchto nástrojů zjišťujeme na základě definice projektu a stává se od začátku součástí nabízeného řešení.

 

Lidé často neví, jaké jsou jejich role, organizace pak ne vždy dokáže role objektivně ohodnotit a spravedlivě peněžitě i nepeněžitě ocenit. V rolích se velmi často nacházejí lidé, kteří požadavky na pracovní funkce přesahují, ještě častěji ti, kteří požadavky nesplňují. To vše nabízí velmi zajímavá srovnání, která klientům přibližujeme ve formě přehledných vizualizací a nástrojů:  

 

Porovnání důležitosti pracovní pozice dle její hodnoty a přínosu, který má při dosahování výsledků organizace

Porovnání profilu pracovní pozice a schopnosti člověka tuto funkci zastávat a sledujeme přesahy a nedostatky mezi pracovní funkcí a člověkem v této funkci

Interní hierarchie organizace dle důležitosti pozic vytvořená na základě kalibrace pracovních funkcí poskytuje přehled důležitosti všech pracovních funkcí uvnitř organizace dle jednotlivých úrovní (levelů, gradů, tříd, bandů, populací, job families,…) s možností konverze hierarchie do organizační struktury a naopak

Interní analýza odměňování organizace jako celku a parita / spravedlnost při porovnání důležitosti funkcí napříč organizací s uvedením současných i historických interních mzdových a personálních dat

Externí porovnání celé organizace s trhem, jak je organizace konkurenceschopná při získávání a udržení talentů, a to na základě tržních mzdových dat, které má klient k dispozici

Analýza vhodnosti lidí ke kariérovým posunům a pro cílené vzdělávání, rozvoj talentů a plánování nástupnictví

Rozpočty, jejich mapování, rozpad dovnitř organizace, sledování plnění a tvorba nových a meziroční / několikaroční porovnání

Úpravy mezd a distribuce bonusů dle matice a vzorců, vztažených k současné mzdě zaměstnance, tržní úrovni a plnění výkonnosti

 


Více o našem týmu 

Jsme skupina nadšených lidí, kteří se v minulosti pohybovali jak v malých, začínajících společnostech, tak i v globálních korporacích. Máme zkušenost s poradenstvím pro vrcholový management společností s HR a IT. Spojujeme zkušenosti, prověřené metody s neotřelými, unikátními a inovativními pohledy.

Naší velkou vášní jsou lidé a data. Hledáme mezi těmito veličinami zjevné i skryté souvislosti, anomálie i trendy a ty představujeme našim klientům v přehledné formě vizualizací. Cílem našich nástrojů je připravit přehledné podklady pro rozhodování na základě dat. V projektech těžíme i z různorodosti našeho týmu - věkové i oborové. Ta nám umožňuje posuzovat věci z různých perspektiv a vytvářet klasická, prověřená, ale i „out of the box“ a „punková“ řešení.

Úspěšně spolupracujeme s různými externími partnery, jako je například globální poradenská společnost Cornerstone International Group. Toto propojení nám umožnuje nástroje poskytovat klientům napříč zeměmi, regiony a kontinenty, do celého světa a zároveň využívat širokou síť partnerů, jejich kontakty, 30letou tradici a hluboké zkušenosti konzultantů této skupiny, včetně znalostí o specifikách HR a odměňování.

Díky této skupině jsme zároveň schopni ze zahraničí získat jakéhokoliv vrcholového manažera pro řízení firmy či dílčího businessu, špičkového odborníka, mentora, kouče pro rozvoj manažerských a vůdcovských dovedností, hodnocení lidí, včetně jejich agility, podporu při odchodu z organizace (ouplacement), řízení změny a krize a další. Většinu těchto konzultací, školení a koučink jsme schopni nabízet i vzdáleně, on-line.

 


Naše reference

„Časopis Trade-off klade důraz nejen na kvalitu obsahu svých odborných článků, ale i na zpracování doprovodné infografiky, která musí srozumitelně a přesně znázorňovat velké množství mnohdy složitých dat. Společnost Vissto je nám v tomto ohledu spolehlivým a z hlediska uzávěrek velmi flexibilním partnerem, jehož výstupy v podobě grafů splňují ta nejpřísnější kritéria."

Martin Steiner, výroba časopisu Trade-Off

„V rámci provozu čerpacích stanic je pro nás zcela zásadní neustále sledovat a vyhodnocovat prodejní data. Obrátili jsme se proto na společnost Vissto, od které jsme si nechali připravit souhrné matice grafů zobrazující všechny souvislosti přehledně na jednom místě.

To nám umožnilo doslova rozkrýt naše prodejní výsledky a začít je využívat naplno. Nyní jsme schopni okamžitě reagovat, zavádět nové produkty a velice jedoduše vyhodnocovat jejich úspěšnost. Jsem drobný podnikatel, ale moderní analýzu a vizuální zpracování dat touto firmou mohu všem jen doporučit."

Martin Novotný, provozní čerpacích stanic Shell

Vissto SW je uživatelsky velmi příjemný nástroj, který mi pomáhá vytvářet sofistikované, přesto přehledné a srozumitelné vizualizace. Vše přitom probíhá velice jednoduše. Skvělý je samotný proces tvorby grafu, který uživatele postupně vede přes výběr vhodného typu grafu až po jeho rychlé vytvoření. Grafy Vissto respektují přirozené zrakové schopnosti uživatele a jsou navíc vytvářeny přímo v prostředí Excelu.

Barbora Kohoutová, datový analytik

Jsem studentem Vysoké školy v Praze a od minulého týdne používám v rámci práce na různých projektech doplněk od společnosti Vissto. Musím říci, že se jedná o nejlepší doplněk, který jsem kdy použil pro vizualizaci dat. Skvělá práce, Vissto!

Rutul Patel, student

 

Máte zájem o spolupráci či doplňující informace?

 • Rádi byste zjistili více o našich vývojových projektech?
 • Není Vám z výše uvedeného popisu něco srozumitelné?
 • Řešíte nějakou specifickou situaci a chcete se nezávazně zeptat, zda bychom Vám dokázali pomoci?

Kontaktujte nás