ENVíce informací

Obchodní podmínky a EULA

Před zakoupením SW si prosím podrobně přečtěte Obchodní podmínky společnosti a Dohodu s koncovým uživatelem o využívání SW. Stažením programu Vissto i jinými aktivitami na těchto stránkách dáváte jednoznačně najevo, že s těmito podmínkami souhlasíte a berete je na vědomí.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vissto s.r.o., IČ 04475402, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248297


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Vissto s.r.o., IČ: 04475402, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248297 (dále jen „Vissto“) se týkají vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě dohody o užívání softwarového produktu Vissto v libovolné verzi (dále jen „software“) mezi uživatelem a Vissto jako poskytovatelem licence, kterou se poskytuje uživateli licence k užívání software.

I.2. Vissto je poskytovatelem digitální licence k užívání software. Vissto nabízí prostřednictvím své webové stránky možnost užívání software na základě uzavření dohody o poskytnutí licence – kdy po úhradě stanovené ceny uživatel obdrží elektronickou licenci k užívání software, datové soubory a licenční klíč.

I.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve zvláštní smlouvě mezi stranami. Odchylná ujednání v takovéto smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

I.4. Vissto je oprávněno změnit jednostranně tyto VOP. Vissto je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách www.vissto.com (dále jen „webová stránka“). Uživatel je povinen se s novelizovanými VOP seznámit. Přijímá-li uživatel nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany Vissto, stávají se pro něj novelizované VOP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal. Uživatel má možnost tuto změnu VOP odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto VOP, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou VOP souhlasí.


II. Předmět VOP, práva a povinnosti smluvních stran

II.1. Předmětem VOP je závazek Vissto zajistit uživateli možnost užívání software a případných doplňků software (dále společně také „předmět smlouvy“) a závazek uživatele platit Vissto za tuto možnost užívání smluvenou cenu.

II.2. Užívací práva, převedená Vissto na uživatele v souladu s těmito VOP a návaznou dohodou o poskytnutí licence uzavřenou mezi Vissto a uživatelem, jsou omezena výhradně na uživatele s právem využití v rozsahu daném příslušnou dohodou s koncovým uživatelem o poskytnutí licence.

II.3. Porušení povinností dle těchto VOP, stejně jako neoprávněné užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě bez odpovídající změny dohody s Vissto není přípustné. V případě porušení těchto povinností má Vissto právo okamžitě smluvní vztah s uživatelem ukončit a zamezit mu v dalším užívání software. Stejné právo má Vissto také v případě porušení některých omezení užívacích práv, vyplývajících z ustanovení dohody o poskytnutí licence i z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

II.4. Podmínkou užívání software je uzavření dohody o poskytnutí licence k užívání software mezi uživatelem a Vissto. K uzavření této dohody dojde instalací software.

II.5. Uživatel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu, který mu je poskytován Vissto, dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, dohodou o poskytnutí licence a právními předpisy upravujícími autorská díla. Pro případ, že by uživatel takto stanovené povinnosti porušil, je povinen uhradit náhradu škody. Uživatel rovněž bere na vědomí, že takovéto jeho jednání může být posouzeno dle předpisů trestního práva.

II.6. Uživatel není oprávněn kopírovat, šířit či jakkoliv modifikovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy nebo jinými právními předpisy.


III. Záruky Vissto

III.1. Vissto zaručuje, že software má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které Vissto popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu software a na základě reklamy Vissto prováděné.

III.2. Vissto dále zaručuje, že software je určen k účelu, který pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

IV. Odstoupení spotřebitele od dohody o poskytnutí licence

IV.1. Je-li uživatelem fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), má právo po uzavření dohody distančním způsobem od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne odeslání přístupových údajů ke stažení software. Za spotřebitele ve smyslu těchto VOP nebude považován uživatel, který při objednávce uvede své obchodní jméno a/nebo identifikační číslo.

IV.2. Právo na odstoupení od dohody může spotřebitel uplatnit jednoznačným písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@vissto.com, nebo odeslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vissto. V tomto odstoupení spotřebitel uvede jednoznačnou identifikaci předmětu dohody, své jméno a adresu a datum odstoupení.

IV.3. V případě platného a účinného odstoupení spotřebitele od dohody bude spotřebiteli bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů, Vissto vrácena uhrazená cena za užívání licence. Částka bude vrácena na účet, ze kterého byla k úhradě faktury za poskytnutí licence k software poukázána na účet Vissto. V případě platného a účinného odstoupení spotřebitele od smlouvy bude uživateli bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy Vissto obdržel zboží, vrácena uhrazená cena za užívání licence. Částka bude vrácena na účet, že kterého byla k úhradě faktury za poskytnutí licence k software poukázána na účet Vissto.

V. Ochrana osobních údajů

V.1. Vissto prohlašuje a zaručuje, že veškeré uživatelem poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a budou použity výhradně k plnění vyplývajícímu ze smluvního vztahu mezi Vissto a uživatelem a marketingovým účelům Vissto. V jiných případech nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jakkoliv zpřístupněny, a to dále s výjimkou vyplývající z povinností Vissto v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného produktu.

V.2. Osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuty uživatelem Vissto za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále v souladu s Evropským nařízením GDPR. Uživatel uděluje Vissto svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely Vissto, a to zejména za účelem zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Vissto na elektronickou adresu uživatele, a to i prostřednictvím třetích stran až do doby, kdy uživatel písemně odvolá svůj souhlas se zasíláním těchto sdělení, a to formou elektronického kontaktního formuláře. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

VI. Objednávka a ceny

VI.1. Konkrétní výše cen jednotlivých produktů (typů software) je závazně stanovena na webových stránkách v ceníku platném pro dané období.

VI.2. Cena bude uvedena rovněž ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

VI.3. Uskutečnit objednávku může uživatel buď (A) prostřednictvím elektronického rozhraní webových stránek, nebo (B) formou e-mailu zaslaného na adresu info@vissto.com

VI.4. Po uskutečnění objednávky bude uživateli vystavena faktura k úhradě ceny za poskytnutí licence (předmětu smlouvy). Uživatel je oprávněn k úhradě ceny použít následující platební podmínky: bezhotovostně převodem na účet uvedený ve faktuře, systémem Paypal, systémem GoPay.

VI.5. Fakturační údaje uživatele nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

VII. Způsob dodání software

VII.1. Předmět smlouvy je dodáván v elektronické podobě.

VII.2. Po plném uhrazení ceny poskytnuté licence, tedy po připsání platby na účet Vissto, bude uživateli poskytnut přístup k užívání software zasláním přístupových údajů k jeho stažení z příslušné uživateli sdělené webové stránky, jakož i dohodu s koncovým uživatelem o poskytnutí licence, která je uzavírána instalací software a zároveň sdělí licenční číslo k licenci.

VII.3. Přístupové údaje budou uživateli zaslány nejpozději do 3 pracovních dnů po připsání celé částky platby na účet Vissto.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

VIII.2. Tyto VOP a veškeré smlouvy a dohody mezi Vissto a uživatelem jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu uživatele překlad textu, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad VOP, smluv a dohod v českém jazyce.

VIII.3. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito VOP dotčena.

VIII.4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Ta zůstanou platná a vykonatelná.

VIII.5. VOP nezakládají na straně Vissto kromě závazků konkrétně uvedených v těchto VOP žádné jiné závazky

VIII.6. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.8.2017


Verze dokumentu: 1.2
Datum revize: 20.8.2018
Kontaktní údaje Vissto: adresa pro doručování Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@vissto.com, telefon +420 723 881 322

Dohoda s koncovým uživatelem o poskytnutí licence (EULA)

DOHODA S KONCOVÝM UŽIVATELEM O POSKYTNUTÍ LICENCE
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

DŮLEŽITÉ – PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. INSTALACÍ SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO DOHODU PŘEČETLI, POROZUMĚLI JEHO PODMÍNKÁM, SOUHLASÍTE S NIMI A POTVRZUJETE, ŽE JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ. V PŘÍPADĚ, ŽE S UVEDENÝMI LICENČNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, UKONČETE INSTALACI SOFTWARU.

I. Vymezení pojmů

I.1. Poskytovatel je společnost Vissto s.r.o., IČ: 04475402, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248297.
I.2. Koncový uživatel je fyzická, či právnická osoba, které byl poskytovatelem poskytnut licenční klíč k softwaru nebo instalační soubor.
I.3. Smluvní strany označují souhrnné označení pro poskytovatele a koncového uživatele.
I.4. Software znamená jakákoliv verze programu Vissto který je ve vlastnictví poskytovatele.
I.5. Zařízení znamená jakékoliv elektronické zařízení, na kterém je možné spustit a provozovat software. Jedná se tak především o počítač, notebook, tablet a jiné.
I.6. VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele.

II. Předmět dohody

II.1. Poskytovatel poskytuje za podmínek stanovených v této dohodě licenci na užívání softwaru, jehož je vlastníkem.
II.2. Poskytnutí licence se řídí ustanoveními této dohody a VOP.

III. Rozsah užití a obsah licence

II.1. Koncový uživatel bere na vědomí, že software není prodáván a toto není kupní smlouva. Koncovému uživateli je poskytovatelem udělována pouze nevýhradní časově omezená a územně neomezená licence k užívání software, na jejímž základě je koncový uživatel oprávněn software a doprovodné materiály instalovat a využívat. Koncový uživatel je oprávněn užívat software a doprovodné materiály pouze v rozsahu a způsobem vymezeným v této licenční dohodě.
II.2. Předmětem licenční dohody není instalace software, přizpůsobení software zvláštním požadavkům koncového uživatele, nastavení softwarového prostředí v zařízení koncového uživatele, nastavení hardwaru koncového uživatele, školení k užívání softwaru, servis a údržba softwaru. Tyto služby nejsou předmětem poskytované licence a jejich zajištění není povinností poskytovatele dle této smlouvy. Smluvní strany však o poskytnutí těchto služeb mohou uzavřít zvláštní smlouvu na jejímž základě tyto pro koncového uživatele poskytovatel zajistí.

IV. Uzavření licenční dohody

IV.1. Tato dohoda mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem je uzavřena okamžikem zahájení instalace software. Provedením instalace software koncový uživatel vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této licenční dohody a s VOP.
IV.2. Koncový uživatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se náležitě a v plném rozsahu s obsahem těchto licenčních podmínek ještě před uzavřením licenční smlouvy, tedy před provedením instalace software.

V. Práva a povinnosti koncového uživatele

V.1. Koncový uživatel je oprávněn aktivovat licenci software pouze na jednom zařízení. Software nesmí být zpřístupněn užívání vícero koncovými uživateli najednou.
V.2. Koncový uživatel je povinen seznámit se náležitě s fungováním softwaru. Chybné užívání software ze strany koncového uživatele nemůže založit odpovědnost poskytovatele.
V.3. Umožní-li koncový uživatel užívat software třetím osobám odpovídá tak, jako kdyby jej užíval sám. Koncový uživatel je zároveň povinen veškeré osoby, kterým umožní software používat seznámit s touto licenční dohodou a s VOP.
V.4. Koncový uživatel není oprávněn publikovat, prezentovat, poskytovat informace, zapůjčovat, pronajímat, měnit (s výjimkou uživatelského nastavení), distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty založené na tomto software nebo jeho jakékoliv části.
V.5. Koncový uživatel nesmí žádným způsobem rozebírat, rozdělovat, překládat, adaptovat nebo jinak neoprávněně se software nakládat mimo rámec tohoto ujednání. Koncový uživatel zejména není oprávněn jakkoliv čerpat ze software a pokoušet se o sestavení nebo vytvoření zdrojového kódu odvozením ze zdrojového kódu software. Zpětný engineering, dekompozice kódu a rozebrání softwaru na části je výslovně zakázáno, leda by takové činnosti byly výslovně v zemi koncového uživatele povoleny platným a účinným právním předpisem.
V.6. Koncový uživatel prohlašuje, že na sebe přebírá v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
V.7. Koncový uživatel bere na vědomí, že pokud nevyužívá software nebo jej využívá pouze omezeně, nezakládá tato skutečnost nárok koncového uživatele na snížení ceny licence.

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

VI. 1. Koncový uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a ukládat informace ohledně činnosti a využití software koncovým uživatelem. Veškeré návrhy na změnu, rozšíření, zlepšení software, jakož i veškerá zpětná vazba a komentáře či jiné výstupy koncového uživatele došlé poskytovateli jakoukoliv cestou se stávají bez dalšího majetkem poskytovatele.
VI. 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit software za účelem zvýšení jeho kvality, nebo zajištění plnohodnotného fungování software či jeho opravy.
VI. 3. Z důvodu údržby nebo opravy software je poskytovatel oprávněn omezit či přerušit provoz software na nezbytně nutnou dobu. Vznikne-li koncovému uživateli v důsledku omezení či přerušení provozu dle tohoto článku újma nebo škoda, poskytovatel za tuto neodpovídá. Koncovému uživateli zároveň nevzniká nárok na snížení ceny licence.

VII. Omezená záruka

VII.1. Koncový uživatel bere na vědomí, že software je licencován k užití ve stavu, ve kterém se nachází. Vyskytnou-li se při instalaci či při používání software chyby, je koncový uživatel povinen tyto chyby bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli, který za předpokladu, že software byl instalován v souladu s touto licenční dohodou a VOP, podnikne smysluplné kroky k odstranění problému.
VII.2. Koncový uživatel bere na vědomí, že nese veškerá rizika ve vztahu ke kvalitě a použitelnosti software v jednotlivých specifických případech. Poskytovatel v tomto směru neposkytuje žádné výslovné garance, ručení nebo podmínky.
VII.3. Koncový uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není odpovědný za chybné užívání softwaru ze strany koncového uživatele nebo ze strany třetích osob.
VII.4. Poskytovatel není odpovědný za stav software ani hardware, kterým koncový uživatel provozuje své zařízení, na které instaluje software. Poskytovatel neodpovídá za funkcionalitu software nainstalovaném na jiném, než poskytovatelem doporučeném zařízení.

VIII. Odměna

VIII.1. Odměna za poskytnutí licence je stanovena pro jednotlivé případy v platných VOP poskytovatele.
VIII.2. Takto určenou odměnu smluvní strany akceptují.

IX. Trvání této dohody
IX.1. Tato licenční dohoda je platná ode dne uzavření, tedy instalace software, do dne jejího ukončení.
IX.2. Poskytovatel a koncový uživatel mohou tuto dohodu ukončit vzájemnou dohodou.
IX.3. Poskytovatel i koncový uživatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
IX.4. Koncový uživatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět v těchto případech:
- poskytovatel neopraví vadu softwaru znemožňující jeho užívání koncovým uživatelem, která nemá původ v porušení povinností koncového uživatele a zároveň byla poskytovateli včas oznámena a k jejímu odstranění byl poskytovatel koncovým uživatelem vyzván.
IX.5. Poskytovatel je oprávněn tuto dohodu vypovědět v těchto případech:
- koncový uživatel neuhradí cenu licence, nebo její část,
- koncový uživatel poruší své povinnosti dle této smlouvy.
IX.6. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby poruší-li konečný uživatel své povinnosti stanovené v čl. V, odst. V.4. a / nebo V.5. této dohody. Bude-li smlouva vypovězena z tohoto důvodu, vzniká poskytovateli právo na úhradu škody a ušlého zisku.

X. Závěrečná a společná ustanovení

X.1. Právní vztahy z této licenční dohody vzniklé mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Jakékoliv spory vzniklé z této dohody se smluvní strany zavazují řešit nejdříve smírně. Nebude-li možné vzájemné spory smluvních stran vyřešit dohodou, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že k řešení vzájemných sporů je místně příslušný soud dle sídla poskytovatele.
X.2. Tato licenční dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou mezi poskytovatelem a koncovým uživatelem.

Verze dokumentu: v1.2

Poslední revize: 20.8.2018