ENZískat Vissto

Datová vizualizace

Vizualizace datových informací

Koncept datového vizuálního designu je pro mnoho lidí zcela neznámý. Při absenci formální výuky a požadavků na vzdělání v oblasti vizuální komunikace bohužel většina z nás ani netuší, že nějaký vizuální design dat existuje. Data tak sice obvykle přijímáme v grafické podobě, ovšem aniž bychom tušili, jak výrazně ovlivňují naše počínání. Na grafy a tabulky narážíme každodenně – ať už při čtení novin a časopisů, nebo v pracovní rovině jako na zdroj informací pro rozhodování. 

Hned na počátku je třeba zdůraznit, že vizualizace dat není snadná. Jde o dovednost, pro kterou jsou nezbytné alespoň základní znalosti z několika původně samostatných disciplín:

  • kognitivní psychologie a zrakové neurologie
  • ekonomické statistiky a analýzy dat
  • grafického designu

Základem pro tvorbu vizuální prezentace dat je využití principů lidské zrakové percepce. Při zrakovém vnímání zaznamenáváme vnější podněty na sítnici extrémně rychle, podobně rychlé je též jejich primární zpracování v paralelně probíhajících procesech. Lidské poznávání a myšlení je však podstatně zdlouhavější a odehrává se prostřednictvím pomalých sekvenčních procesů. Při tvorbě vizuálního designu proto musíme využívat přednosti rychlého senzorického vnímání, a zároveň potlačovat nevýhody pomalého kognitivního procesu při zpracování vizuálních informací. Jinými slovy, je třeba omezit množství myšlení potřebného pro zpracování vizuálního vjemu – a přenechat tuto práci našim očím, které ji dokážou provést rychle, výkonně a automaticky.

Jak efektivně dokážeme tyto skutečnosti využít pro vizuální design, jak účinně dokážeme vizuální design přizpůsobit vlastnostem lidského vnímání, tak úspěšní budeme v jednoznačné a srozumitelné grafické interpretaci dat. 

Grafický vs. vizuální design

Vizuální a grafický design jsou součástí každé vizualizace dat, ale liší se funkcí, kterou přitom plní. Grafický design řeší vzhled, tedy to, jak graf vypadá. Vizuální design pak řeší způsob grafické interpretace dat, tedy to, který typ grafu je použit a které elementy (spojnice, sloupce, pruhy apod.) reprezentují vizualizovaná data. Obě kategorie designu jsou nezastupitelné a při absenci kterékoli z nich není možné vytvořit efektivní vizuální prezentaci dat.

Jak vytvořit dobrou vizuální prezentaci dat

Příprava vizuální prezentace hodnotových dat musí začít otázkou:

Jaké sdělení chci prostřednictvím dat prezentovat? 

Vizuální prezentace dat je grafickým zobrazením jejich příběhu, který přináší vizuální odpověď na položenou otázku. Hlavní části příběhu musejí být vzájemně propojeny do srozumitelného kontextu. Dobrá vizualizace začíná pečlivou formulací jejího názvu, který rámuje celkový kontext a naznačuje:

  • na jaká data se vlastně díváme
  • jakého časového období se datový soubor týká
  • jaké důležité skutečnosti pomocí dat zobrazujeme

Vyřešením obsahu sdělení příprava nekončí. Předtím, než se pustíme do vytváření vizualizace, bychom si měli položit a zodpovědět tyto otázky:

Proč vizuální prezentaci vytvářím a co tím sleduji?

Pokud si neumíme bezprostředně odpovědět, pak vytváříme prezentaci bez myšlenky a koncepce. V takovém případě bychom měli práci přerušit a popřemýšlet o našem motivu pro přípravu zamýšlené vizualizace.

Komu chci vizualizaci předvádět a jaký je její účel?

Je důležité si ujasnit, jakému publiku a za jakým účelem data prezentujeme. Například graf určený pro analýzu dat bude vypadat úplně jinak než graf sloužící k ilustraci a podpoře tvrzení obsažených v textu. Přesná identifikace zamýšleného publika je pro správnou koncepci prezentace nezbytná, protože právě cílová skupina je určující pro výběr typu prezentace i pro způsob, kterým budeme vizualizaci zpracovávat.

Jakou formu prezentace zvolím?

Pro určitý typ dat se hodí pouze určité typy grafů. Většinu dat lze graficky interpretovat mnoha způsoby, ale pouze pomocí některých z nich docílíme srozumitelné a efektivní vizuální prezentace. Jinak se vizualizují časové řady, jinak kategorické položky, jinak hierarchie dat a struktury celků a jinak výkonové stavy. Platí, že pro jeden typ dat se může hodit více typů grafů – a naopak. Jednotlivé typy grafů jsou vhodné pro různé příběhy – některé grafy více vypovídají o trendech, jiné o individuálních hodnotách jednotlivých kategorií apod.

Tvorba vizuální prezentace dat tedy spočívá ve čtyřech krocích:
  1. Před vlastní tvorbou vizualizace si musíme ujasnit přesný obsah příběhu.
  2. Druhým krokem je úprava a setřídění dat do struktury potřebné pro jejich grafickou interpretaci.
  3. Třetím krokem je výběr vhodného typu grafu a vytvoření jeho základního formátu pomocí tabulkového procesoru.
  4. Ve čtvrtém kroku dokončíme formátování grafu do finální podoby jeho grafického designu.